איך לגרום לשורה במבט טבלאי של דוח Access להסתיר את עצמה ?

כאשר רוצים לעצב דוחות באקסס, בצורה שנראה טבלה מסודרת ולא אוסף של "קופסאות"
משתמשים במבט טבלאי

אבל,
נניח ושמנו event שמסתיר את הפקד בזמן עיצוב הדוח (תצוגה לפני הדפסה)
אז אם במבט טבלאי יש אפילו תא אחד ריק ללא פקד… השורה כולה תוצג, ותתפוס מקום.

כדי להסתיר את השורה פשוט נשים בתוך התאים הרייקים – פקד תיבת טקסט (ריק , ללא קשר לשדה)
וזהו.
עכשיו האירוע יסתיר את השורה כולה (לפי התנאים כמובן)

בהצלחה!

Credit : Yochai

תקלת XML – שנקראת Invalid at the top level of the document

אני משתמש ב-MSXML כדי לקבל XML באמצעות VBA, שנשלח מ-PHP .

מסיבה לא ברורה, לפעמים יש סימן שאלה *לפני* התו הראשון.
זה נראה כך :

?

מה שגורם לתקלה "קטנה" ב-XML.

הבעיה : תקלות ב-MSXML לא תמיד מדווחות כתקלות VBA
לכן קשה לדעת שהייתה תקלה כי (Err.number=0)

פתרונות משולבים :
1. כדי לדעת אם הייתה תקלה יש להשתמש ב
xmlOBJECT.parseError.errorCode - עבור הקוד של התקלה
ועבור התיאור ב - reason במקום errorcode.

2. כדי להתמודד עם זה, יש לזהות את הקוד ASCII של התו הראשון, ולנקות אותו.

איך להחליף שפת הקלדה לעברית (או כל שפה) באמצעות Windows API ב-Excel VBA USERFORM

באקסס – האפשרות הזו היא אחת מה-Properties של כל פקד

באקסל – זה לא קיים.

צורה פשוטה מאוד

מגדירים את הפונקציה הבאה של Windows API
בראש הקוד

#If Win64 Then
  Public Declare PtrSafe Function ActivateKeyboardLayout Lib "user32" (ByVal HKL As LongPtr, ByVal Flag As Long) As LongPtr
#Else
  public Declare Function ActivateKeyboardLayout Lib "user32.dll" (ByVal HKL As Long, Flag As Long) As Long
#End Ifוהשימוש עבור עברית הוא

call ActivateKeyboardLayout(1037,0)

מקור : www.Spreadsheet1.com

could not set the list property. unspecified error – תקלה כאשר מקצים מערך ל-ListBox באקסל

ובכן,
הפתרון היחיד שאני מצאתי
הוא לא להקצות מערך
אלא להשתמש ב-AddItem
וב-Column

התקלה הזאת היא "מוזרה" ומתנהגת מאוד מוזר.

כאשר מקצים מערך – לפעמים הקוד עובד, ולפעמים מקבלים את התקלה
לעומת זאת בהוספת פריטים עם AddItem , תמיד הכל רץ חלק.

כנראה באג של מיקרוסופט בפקד ListBox

דרך אגב, לידיעה, יש מגבלה של 10 עמודות (0 עד 9) בכל ListBox שאינו קשור לנתונים ( נקרא UnBound)

לפתוח מסך של Access בלי להציג את הרקע של Access Application – באמצעות Windows API

הערה : לא מתאים למתכנתים מתחילים.
מצריך ידע טוב ב-VBA, כולל קומפליציה מותנית, ו-Windows API.
הערה חשובה 2 : כדי לפתוח את אקסס בלי להפעיל את מה שאמור להיות מופעל בהתחלה, פותחים אותו ומחזיקים את ה- Shift לחוץ (אלא אם כן מנעתם את זה עם סקריפט ואז אתם בבעיה).

נניח ורוצים לפתוח עם VBA
את אקסס מתוך אקסל

בצורה "נקיה"
בלי להציג את מסך הרקע של אקסס.

הפתרון שלי מבוסס על הפתרון של KNK שמופיע כאן.
והוא ביסס את הפתרון על פתרון של Dev Ashish/
ואני שיכללתי את זה טיפ טיפ.

היתרון בפתרון שלי הוא שהוא … כתוב בעברית 🙂
וגם כן תפרתי היטב את החלקים שקשורים ל-VBA7 ול-Win 64

אז ככה :
1. באפליקציה האקסס אתה חייב :
1.1 להגדיר טופס שעולה עם התחלת התוכנה
1.2 לבטל את "חלונית הניווט"
1.3 לבטל את "הצג לשוניות מסמך"

שים לב,
הטופס שעולה בהתחלה יכול להכיל לוגו , וכדומה…
אבל הוא לא יכול להיות הטופס העיקרי שאליו אתה מכוון
כי הוא משמש רק למעבר…

בטופס הזה, תגדיר טיימר , נניח של 1000 מיליסקנד
ותוסיף 2 אירועים
באירוע של OnLoad אתה מסתיר את הריבון

DoCmd.ShowToolbar "Ribbon", acToolbarNo

ובאירוע של הטיימר ,
אתה עושה 3 דברים בסדר הבא :
1. קורא ל-Windows API כדי שיסתיר את החלון של האקסס
2. סוגר את הטופס הנוכחי
3. פותח את הטופס העיקרי שלך.

בנוסף חשוב לציין
כל הטפסים, הדוחות וכו', חייבים להיות
1. מודאלים
2. מוקפצים

הדוחות – חשוב לפתוח ב-Maximaize
וחשוב להגדיר כפתור בטופס הראשי שלך עם אפשרות יציאה Application.quit

אחרי כל זה
המודול שמטפל בהסתרה מכיל את הקוד הבא :

Option Compare Database
Option Explicit
'I copy from here
'http://www3.telus.net/geo123/HideAccessShell2K7.html
'http://www.utteraccess.com/forum/Forms-Access-Background-t1958468.html

Global Const SW_HIDE = 0
Global Const SW_SHOWNORMAL = 1
Global Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
Global Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3

#If Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Function apiShowWindow Lib "user32" Alias "ShowWindow" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nCmdShow As LongPtr) As LongPtr
#Else
  Private Declare Function apiShowWindow Lib "user32" Alias "ShowWindow" (ByVal hWnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
#End If
  

Function DoAccessWindow(nCmdShow As Long)
' This function can minimize Access behind the scenes.

'Usage Examples
'Maximize window:
'    ?DoAccessWindow(SW_SHOWMAXIMIZED)
'Minimize window:
'    ?DoAccessWindow(SW_SHOWMINIMIZED)
'Hide window:
'    ?DoAccessWindow(SW_HIDE)
'Normal window:
'    ?DoAccessWindow(SW_SHOWNORMAL)
'

Dim loX As LongPtr
Dim loform As Form
  On Error Resume Next
  Set loform = Screen.ActiveForm
  If Err <> 0 Then 'no Activeform
   If nCmdShow = SW_HIDE Then
    MsgBox "Cannot hide Access unless a form is on screen"
   Else
    loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
    Err.Clear
   End If
  Else
    If nCmdShow = SW_SHOWMINIMIZED And loform.Modal = True Then
      MsgBox "Cannot minimize Access with " & (loform.Caption + " ") & "form on screen"
    ElseIf nCmdShow = SW_HIDE And loform.PopUp <> True Then
      MsgBox "Cannot hide Access with " & (loform.Caption + " ") & "form on screen"
    Else
      loX = apiShowWindow(hWndAccessApp, nCmdShow)
    End If
  End If
  DoAccessWindow = (loX <> 0)
End Functionואם הגדרת הכל נכון
אתה כבר יכול לשמור, לסגור, ולהפעיל את הקובץ אקסס, ולראות שכבר זה מסתיר את הרקע של אקסס.

עכשיו לחלק המעניין.
בפתרון של KNK מופיע גם מודול של Shell שמאפשר להשתמש ב-Windows API כדי להפעיל עוד מופעים (Instances ) של Access .
אני לקחתי את זה חצי צעד קדימה ומתוך אקסל , פתחתי כבר את האוביקט אקסס
ביררתי מה מספר החלון שלו מבחינת Windows API
ועם המספר הזה, השתמשתי במודול Shell של Windows API

בבקשה ה-VBA, מתוך אקסל , מכילה פרוצדורה אחת ופונקציה אחת
את הפונקציה מבחינת סדר הייתי ממליץ לאחסן במודול נפרד.

First Sub

sub FirstSub()
Dim acs As Object, myHWD As LongPtr, yReply As LongPtr
Set acs = CreateObject("Access.Application")
acs.Application.Visible = True
myHWD = acs.Application.hWndAccessApp
yReply = fHandleFile("C:YourDB.accdb", WIN_NORMAL, myHWD)
End Sub

Seconed Function

Option Explicit

'************ Code Start **********
'This code was originally written by Dev Ashish.
'It is not to be altered or distributed,
'except as part of an application.
'You are free to use it in any application,
'provided the copyright notice is left unchanged.
'
'Code Courtesy of
'Dev Ashish
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function apiShellExecute Lib "shell32.dll" _
  Alias "ShellExecuteA" _
  (ByVal hWnd As LongPtr, _
  ByVal lpOperation As String, _
  ByVal lpFile As String, _
  ByVal lpParameters As String, _
  ByVal lpDirectory As String, _
  ByVal nShowCmd As LongPtr) _
  As LongPtr


#Else
Private Declare Function apiShellExecute Lib "shell32.dll" _
  Alias "ShellExecuteA" _
  (ByVal hWnd As Long, _
  ByVal lpOperation As String, _
  ByVal lpFile As String, _
  ByVal lpParameters As String, _
  ByVal lpDirectory As String, _
  ByVal nShowCmd As Long) _
  As Long
#End If
'***App Window Constants***
Public Const WIN_NORMAL = 1     'Open Normal
Public Const WIN_MAX = 2      'Open Maximized
Public Const WIN_MIN = 3      'Open Minimized

'***Error Codes***
Private Const ERROR_SUCCESS = 32&
Private Const ERROR_NO_ASSOC = 31&
Private Const ERROR_OUT_OF_MEM = 0&
Private Const ERROR_FILE_NOT_FOUND = 2&
Private Const ERROR_PATH_NOT_FOUND = 3&
Private Const ERROR_BAD_FORMAT = 11&

'***************Usage Examples***********************
'Open a folder:   ?fHandleFile("C:TEMP",WIN_NORMAL)
'Call Email app:  ?fHandleFile("mailto:dash10@hotmail.com",WIN_NORMAL)
'Open URL:     ?fHandleFile("http://home.att.net/~dashish", WIN_NORMAL)
'Handle Unknown extensions (call Open With Dialog):
'          ?fHandleFile("C:TEMPTestThis",Win_Normal)
'Start Access instance:
'          ?fHandleFile("I:mdbsCodeNStuff.mdb", Win_NORMAL)
'****************************************************

Function fHandleFile(stFile As String, lShowHow As Long, hWndAccessApp As LongPtr)
Dim lRet As LongPtr, varTaskID As Variant
Dim stRet As String
  'First try ShellExecute
  lRet = apiShellExecute(hWndAccessApp, vbNullString, _
      stFile, vbNullString, vbNullString, lShowHow)
      
  If lRet > ERROR_SUCCESS Then
    stRet = vbNullString
    lRet = -1
  Else
    Select Case lRet
      Case ERROR_NO_ASSOC:
        'Try the OpenWith dialog
        varTaskID = Shell("rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL " _
            & stFile, WIN_NORMAL)
        lRet = (varTaskID <> 0)
      Case ERROR_OUT_OF_MEM:
        stRet = "Error: Out of Memory/Resources. Couldn't Execute!"
      Case ERROR_FILE_NOT_FOUND:
        stRet = "Error: File not found. Couldn't Execute!"
      Case ERROR_PATH_NOT_FOUND:
        stRet = "Error: Path not found. Couldn't Execute!"
      Case ERROR_BAD_FORMAT:
        stRet = "Error: Bad File Format. Couldn't Execute!"
      Case Else:
    End Select
  End If
  fHandleFile = lRet & _
        IIf(stRet = "", vbNullString, ", " & stRet)
End Function
'************ Code End **********

לפתוח אוביקט ACCESS בלי להציג את חלון ה-Access כלל

נניח אם רוצים לפתוח ב-OLE אוביקט של ACCESS, שיפעיל משהו
אבל בלי להציג כלום על המסך

יש לעשות כך:
1. לבטל את האפשרות "מסך בפתיחה…"
אם רוצים פעילות מסויימת בפתיחה – יש לשים אותה בתוך *מאקרו* שיקרא בשם השמור AutoExec
אפשר דרך המאקרו לקרוא ל*פונקציות* VBA דרך הפקודה RUNCODE
רק לפונקציות, לא לפרוצדורות.
אם רוצים לקרוא לפרוצדורה
אז שהמאקרו יקרא לפונקציה באמצעות פקודת RUNCODE
והפונקציה תקרא לפרוצדורה.

2. בהפעלת האוביקט יש לדאוג ל-2 פרמטרים הבאים USERCONZTROL + VISIBLE
וזהו גם הקוד המלא…

Dim acs As Object
Set acs = CreateObject("Access.Application")
acs.Application.UserControl = False
acs.Application.Visible = False
acs.OpenCurrentDatabase "C:MyFolderMyDB.accdb" 
acs.Close

פתרון לטופס UserForm של Excel VBA שגורם לקריסה "נאלץ להיסגר…"

היה לי פרויקט ענק, של UserForm שמשלב הרבה מאוד פקדים.

והיו הרבה פעמים , שהוא פשוט קרס, עם הודעת "שגיאה לא ידועה, אקסל נאלץ להיסגר " וכו' וכו'.

הצורה היחידה שיכולתי לעבוד איתו, היא רק אם הייתי מקמפל אותו לפני ההרצה שוב פעם (סתם, ללא סיבה).

בסופו של דבר מצאתי את הפתרון הבא :
לא להתייחס לפקדים בצורה ישירה
אלא רק כמחרוזת בתוך Item של אוביקט Controls

כלומר ככה :

UserForm1.Controls.Item("ControlName").Parameter

וזה עובד!

את המקור מצאתי כאן.

בהצלחה!

עדכון 15-7-2014 למניינם :
בטפסים *גדולים* בלבד, כאשר מזיזים פקדים, או משנים מאפיינים של מספר פקדים יחד, מומלץ לשמור, לצאת מאקסל ולהיכנס שוב, כיוון שאם לא, האקסל קורס בלי סיבה מספר דקות לאחר מכו.

פרוצדורת VBA למחיקת עיצובים מותאמים אישית ב-Excel

יש הטוענים שעיצובים אלו יוצרים בעיות

להלן פונקציה שמוחקת אותם

השורה On error resume next מיועדת בין השאר, למצבים שהגיליון שמכיל עיצוב כזה – נעול, במצב כזה, תתקבל תקלה.

Sub StyleKill()
   Dim styT As Style
   Dim intRet As Integer
   On Error Resume Next
   For Each styT In ActiveWorkbook.Styles
     If Not styT.BuiltIn Then
       If styT.name <> "1" Then styT.Delete
     End If
   Next styT
 End Sub

מקור כאן

איך להימנע משגיאות שנובעות מערכים N/A בגיליון אקסל ?

תוך כדי קוד VBA, הרבה פעמים ניגשים לגיליון לצורך קריאת נתונים.

לפעמים , נוסחא יכולה לייצר תוצאת שגיאה , כמו N/A למשל .

וזה – יוצר שגיאה למאקרו (VBA )
ולכן , שתי אפשרויות.

1 . השתמש ב- IsError

2. השתמש ב Application.WorksheettFunction.IsNa

האפשרות הראשונה עדיפה כי היא מכסה טווח רחב יותר של טעויות אפשרויות.

בהצלחה

לולאה על ענפים של XML בפונקצית VBA

הפונקציה הבאה יכולה לשמש בסיס להרבה דברים

אם יש לך XML,

ואתה יודע לכתוב את שאילתת ה-XPATH הרצויה

אז בפונקצית VBA הבאה אתה מקבל את כל הענפים של השאילתא ששלחת.

כמובן שאת השורה באמצע הלולאה (שורת ה-Debug.Print ) תחליפו במה שנחוץ אצלכם


  Dim XmlObj As Object, XmlRoot As Object, XPathQuery As String, SingleNode As Object
  
   'îðúç àú äúùåáä
   Set XmlObj = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.6.0")
   XmlObj.LoadXML XmlStr
   Set XmlRoot = XmlObj.DocumentElement
   
   XPathQuery = "//smart/*"
   Set xmlNodeList = XmlObj.SelectNodes(XPathQuery)
      
  For Each Node In xmlNodeList
    Debug.Print Node.nodename & " = " & Node.Text
   Next