פונקציה לבדיקת האם מחרוזת מתחילה באנגלית – VBA (Access)

לפעמים צריך ליישר אוטומטית

שדה ב-VBA

לשם כך בניתי פונקציה שבודקת האם השדה מתחיל באנגלית

במידה וכן – ניישר אותו בהתאם.

Public Function StringStratInEnglish(str As String) As Boolean
 Dim first_char As String
 On Error Resume Next
 
 StringStratInEnglish = False
 
 If Len(str) = 0 Then GoTo ExitHere
 first_char = Mid(str, 1, 1)
 
 If (Asc(first_char) >= 65 And Asc(first_char) <= 90) Or _
 (Asc(first_char) >= 97 And Asc(first_char) <= 122) Then
 
 StringStratInEnglish = True
 End If
 
ExitHere:
 Exit Function
End Function

יצירת טבלה זמנית ב-Access באמצעות VBA ומילוי שלה מתוך Recordset

לפעמים בשימוש ב-Access צריך להשתמש בטבלה זמנית.

ולפעמים הטבלה הזמנית צריכה להיות מבוססת על Recordset ADO

למען הסר ספק אין באמת טבלאות זמנית באקסס, זוהי רק טבלה רגילה, שפשוט נוצרת  לכמה רגעים, ובפעם הבאה שנריץ את הפרוצדורה, היא תימחק.

להלן המודול, ללא יותר מדי הסברים,

בקצרה – שולחים אליו רקורדסט ADO קיים, ואת השם הרצוי של הטבלה שתיווצר, והטבלה נוצרת מייד.

תוך כדי יצירת הטבלה, הפרוצדורה בודקת את השדות השונים, והגדרות השדות עוברות המרה מהפורמט של ADO אל הפורמט של Access .

 

Public Enum ETempTableActions
  CreateNewTableAndFillIt = 1
  OnlyFillExistsTable = 2
End Enum

Public Sub CreateTempLocalTable(tblName As String, ByRef rec As Object)
'                              פרוצדורה שיוצרת טבלה מקומית זמנית
'                                 על סמך רקורדסט שהועבר אליה
'                     בהתחלה בודקים אם הטבלה קיימת ואם כן ננסה למחוק אותה
'                           אם היא נעולה, אז נמחק רק את תוכן הטבלה
'                     במידה ומחקנו את הטבלה, ניצור אותה מחדש + נמלא אותה
'                         במידה ורק רוקנו את תוכנה, אז נמלא אותה מחדש
  On Error GoTo Error_Handel
   
  Dim dbs As Database, tdfNew As TableDef, fldTemp As Field, rst As DAO.Recordset, DAOfld As Variant, fld As Object, Proccess As Integer
  
  Set dbs = CurrentDb
  
  If isTableExists(tblName) Then
    
    If DeleteTable(tblName) = True Then
      Proccess = ETempTableActions.CreateNewTableAndFillIt
    Else
      Proccess = ETempTableActions.OnlyFillExistsTable
    End If
  
  Else
    
    Proccess = ETempTableActions.CreateNewTableAndFillIt
  
  End If
  
  Select Case Proccess
    
    Case ETempTableActions.CreateNewTableAndFillIt
      
      Call CreateNewTable(dbs, tdfNew, rec, tblName)
      Call InsertRecToTable(rec, tblName)
    
    Case ETempTableActions.OnlyFillExistsTable
      
      Call InsertRecToTable(rec, tblName)
  
  End Select
       
ExitHere:
  
  Exit Sub
Error_Handel:
  Err.Clear
  Resume ExitHere
End Sub
Private Sub InsertRecToTable(ByRef rec As Object, tblName As String)
  
  On Error Resume Next

  Dim rst As Recordset, DAOfld As Variant

  If Not rec.EOF Then
    rec.MoveFirst
    Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(tblName) 'פותח עוד רקורדסט שיכיל את הטבלה החדשה שנוצרה
    
    Do While Not rec.EOF
      
      rst.AddNew
      
      For Each DAOfld In rst.fields
        
        If DAOfld.Type = dbBoolean Then
          rst.fields(DAOfld.Name).Value = CBool(rec.fields(DAOfld.Name).Value)
        Else
          rst.fields(DAOfld.Name).Value = rec.fields(DAOfld.Name).Value
        End If
      
      Next DAOfld
      
      rst.Update
      
      rec.MoveNext
     Loop
  End If
  
  rst.Close
  Set rst = Nothing

  If Err.Number <> 0 Then Err.Clear

End Sub
Public Function isTableExists(tblName As String) As Boolean
'            בודק אם טבלה בשם הזה קיימת
'                מחזיר ערך בוליאני
  On Error GoTo Error_Handel
  Dim db As Database, tbl As TableDef, I As Integer
  Set db = CurrentDb()
  isTableExists = False
    
  For Each tbl In db.TableDefs
    If tbl.Name = tblName Then
       isTableExists = True
       Exit Function
    End If
   Next tbl

ExitHere:
  Exit Function
Error_Handel:
  Err.Clear
  isTableExists = False
  Resume ExitHere
End Function

Private Sub CreateNewTable(ByRef dbs As Object, ByRef tdfNew As TableDef, ByRef rec As Object, tblName As String)
  
  On Error GoTo Error_Handel
  
  Dim fldType As Variant, fld As Object, fldTemp As Field
  
  Set tdfNew = dbs.CreateTableDef(tblName)
  Set fld = CreateObject("ADOX.Column")  'CreateObject("ADODB.Field")
  
  With tdfNew
     ' Create fields and append them to the new TableDef
     ' object. This must be done before appending the
     ' TableDef object to the TableDefs collection of the
     ' database.
     For Each fld In rec.fields
        
        Select Case fld.Type
          Case 202
            fldType = dbText
          Case 201
            fldType = dbMemo
          Case 10
            fldType = dbText
          Case 135
            fldType = dbDate
          Case 11
            fldType = dbBoolean
          Case Else
            fldType = fld.Type
        End Select
    
        Set fldTemp = tdfNew.CreateField(fld.Name, fldType)
        If (fldType = dbText Or fldType = dbMemo) Then fldTemp.AllowZeroLength = True
        
        tdfNew.fields.Append fldTemp
      
      Next fld
  
  End With

  dbs.TableDefs.Append tdfNew
  dbs.TableDefs.Refresh
  DoEvents

ExitHere:
  Exit Sub
Error_Handel:
  Err.Clear
  Resume ExitHere
End Sub

Public Function DeleteTable(tblName As String) As Boolean
   
   On Error Resume Next
   Err.Clear
   Dim DeleteSql As String
   
   DoCmd.DeleteObject acTable, tblName
  
   DoEvents
'      לפעמים הטבלה נעולה ותתקבל במקרה הזה תקלה
    '         במקרה כזה, נרוקן את הטבלה מרשומות
    '   ונמשיך מייד למילוי הטבלה , בלי ליצור אותה מחדש
   If Err.Number <> 0 Then '= 3211 Or Err.Number = 3021 Then
      
      DeleteSql = "DELETE * FROM " & tblName & ";"
        
        DoCmd.SetWarnings False
        DoCmd.RunSQL DeleteSql
        DoCmd.SetWarnings True
      
      DoEvents
      Err.Clear
      DeleteTable = False
   Else
      DeleteTable = True
   End If
  
End Function

בדיקה אם שאילתא קיימת, ומחיקת שאילתא דרך VBA ב- Access

ב- Access פעמים מסויימות צריך ליצור שאילתא תוך כדי ריצה

למשל כאשר רוצים ליצור שאילתת Pivot / Transpose  מותאמת למצב מסוים.

להלן 2 פונקציות Access VBA שמטפלות בשאילתות.

בדיקה אם שאילתא קיימת

 

Public Function isQueryExists(qryName As String) As Boolean

  On Error GoTo ErrorHandel


 Dim db As Database
 Dim qry As QueryDef
 Dim I As Integer
 Set db = CurrentDb()
 isQueryExists = False
 
 
 For Each qry In db.QueryDefs
        If qry.Name = qryName Then
          isQueryExists = True
          Exit Function
        End If
     Next qry

ExitHere:
  Exit Function
ErrorHandel:
  Err.Clear
  isQueryExists = False
  Resume ExitHere
End Function

מחיקת שאילתא

Public Sub DeleteQuery(qryName As String)
On Error Resume Next
  

  If isQueryExists(qryName) Then
    DoCmd.DeleteObject acQuery, qryName
    DoEvents
  End If

If Err.Number <> 0 Then Err.Clear
End Sub

הצגת מונה רשומות בתוך טופס Access

באקסס , פעמים מסוימות נרצה להציג מונה רשומות בתוך הטופס עצמו

ולא להשתמש במונה המובנה של אקסס

 

השיטה הכי פשוטה היא לעשות תיבת טקסט ובתוכה

=" Record  " & [CurrentRecord] & " From  " & Count(*)


אבל  הבעיה היא שהשיטה הזו מחזיקה מעמד רק עד שפותחים רשומה חדשה

ברגע שפותחים רשומה חדשה – מקבלים דברים מוזרים כמו "רשומה 7 מתוך 6" וכדומה.

 

אז שיטה יותר טובה היא לשים באירוע של OnCurrent ( בנוכחי) קוד שבמידה והטופס נמצא על רשומה קימת – נשתמש ב-DCount כדי למנות את מספר הרשומות הקיים.

 

 If Me.NewRecord Then
 Me.txtCounter.Value = "New Record ( " & DCount("[PolicyID]", "tblPolicies", "[linkID]='" & Nz(Me.linkID, "") & "'") & " Exists Records "
 
 Else
 Me.txtCounter.Value = "Record " & Me.CurrentRecord & " Of " & DCount("[PolicyID]", "tblPolicies", "[linkID]='" & Nz(Me.linkID, "") & "'")
 End If

כמובן שתשנו את ה-Dcount לטבלה הרלוונטית עבורכם.

 

מקור להרחבה ושיטות נוספות : http://www.fontstuff.com/mailbag/qaccess04.htm

 

שימוש ב-Web Control המובנה של Access (דפדפן) ב-VBA

בגירסאות האחרונות של Microsoft Access יש Web Control מובנה

זה נוח מאוד כי הוא יכול להיות קשור לשדה, ולהשתנות בהתאם.

ב-VBA הגישה היא כזו :

.YourWebControl.ControlSource = "=" & Chr(34) & file_name & Chr(34)

לחלופין אם זו כתובת קבועה אפשר כך (ההכפלה של המרכאות היא כדי ליצור מופע אחד של מרכאות בתוך המחרוזת).

YourWebControl.ControlSource = "=""www.google.co.il""

פתיחת קובץ דרך שורת הפקודה של Windows ב-VBA ( באמצעות WSscript)

בדרך כלל אם רוצים להריץ פקודה ב-Shell, יש לשם כך את הפקודה Shell

אלא מה – זוהי פקודה מאוד נכה, שלא תמיד עובדת.

נניח – אם תנסו להריץ קובץ lnk, זה לא יעבוד, כנ"ל לגבי קבצי pdf, וכדומה.

ולכן,
משתמשים ב-wsScript

הערה – אם הפקודה מכילה ארגומנטים או רווחים, תכפילו את המרכאות ב-4, או לחלופין יש להשתמש ב-chr(34)

Dim objshell As Object

Set objshell = CreateObject("WScript.Shell")
  
objshell.Run "C:YouPathYourFile.lnk"

יצירת קיצור דרך (קובץ lnk) באמצעות VBA

הקוד הבא שוכלל על ידי מעט

הוא יוצר קובץ קיצור דרך
FileName – שם קובץ מלא, כולל תיקיה של קיצור הדרך שיווצר
Target – הקובץ שנרצה לפתוח
YourArgumentFile – אם יש ארגומנטים אחרי שם הקובץ, הם חייבים לבא כאן
working directory + descrption – אפשרי למלא – ואז הם יהיו מאפיינים בתור קיצור הדרך

Sub CreateAShortcut(FileName As String, Target As String, YourArgumentFile As String, Optional WorkingDirectory As String, _
            Optional WindowStyle As Integer = vbNormalFocus, _
            Optional Description As String)


With CreateObject("WScript.Shell").CreateShortcut(FileName)
  .TargetPath = Target
  .Arguments = YourArgumentFile 
  .WindowStyle = WindowStyle
  .Description = Description
  .WorkingDirectory = WorkingDirectory
  .Save
End With
End Sub

מקור
http://windowssecrets.com/forums/showthread.php/62044-Creating-File-Shortcuts-(VBA-Office-XP)

העברת ADO RECORDSET אל מערך ב-VBA

קורה לפעמים שעדיף לרוץ על מערך בזיכרון מאשר על רקורדסט – זה הרבה הרבה יותר מהיר

להלן פונקציה שמעבירה את הרקורדסט למערך.


Public Function RecordsetToArray(ByRef rs As Object) As Variant
  Dim tmp As Variant, cols_num As Integer, K As Integer, rows_num As Integer, J As Integer
  
  If Not (rs.EOF And rs.BOF) Then
  
    rs.MoveFirst
    cols_num = rs.fields.Count
    rows_num = rs.RecordCount
    
    ReDim tmp(rows_num, cols_num)
      
      J = 0
      Do While Not rs.EOF
        For K = 0 To cols_num - 1
           tmp(J, K) = Nz(rs.fields(K).Value, "")
        Next K
        J = J + 1
        rs.MoveNext
      Loop
  
  Else
    tmp = Array("")
  
  End If
  
  RecordsetToArray = tmp
  
End Function
המתנה ב-ACCESS VBA באמצעות WINDOWS API

אם צריך לחכות מספר שניות, עד שקובץ נטען, או נוצר
או להמתין שפעולה מסוימת תתבצע.

להלן קוד.

#If VBA7 Then
  Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongPtr)
#Else
  Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#End If


Sub SleepVBA(ms As Integer)
'ms = milisecondes
Sleep ms
End Sub

פונקצית VBA לחישוב ערכים באמצעות אקסל חיצוני (למשל מאקסס או מוורד)

לפעמים, הלקוח מעוניין לשמר בידיו את היכולת לשלוט בלוגיקה מסויימת בתוכנה
או לחלופין שהלוגיקה העסקית כבר קיימת בצורה טובה באקסל, ולחץ הזמנים בפרויקט לא מאפשר להעביר אותה במלואה לשפת הפיתוח.
במקרה כזה, אפשר פשוט להשתמש באקסל ברקע.

להלן פונקציה שכתבתי ששולחת נתונים לאקסל, ומקבלת בחזרה נתונים לאחר החישוב

פונקציה זו נועדה לחשב דברים באמצעות אקסל
יש לספק 3 פרמטרים:
1. שם הקובץ
2. מערך המכיל את המידע שיש לשתול באקסל
3. מערך המכיל את התאים שיש לקבל מאקסל
הפונקציה שותלת את המערך מהפרמטר השני
ואז ממלאת את המערך מהפרמטר השלישי ומחזירה אותו
כלומר תוצאה הפונקציה היא מערך!
במקרה של תקלה – תוצאה הפונקציה תהיה בוליאנית – שקר

מבנה המערכים –
שתי המערכים באותו מבנה – דו מימדי, כאשר תיאור העמודות נשמר ב
ENUM = E_XL_DataAry

מבנה המידע שחוזר –
המידע שחוזר הוא מערך דו מימדי כאשר יש לציין
אם ביקשת לקבל טווח של תאים, אזי התא במערך שמכיל את מה שביקשת – יהיה מערך בפני עצמו
כאשר זהו מערך דו מימדי , המימד הראשון – השורות באקסל , החל מאחד
המימד השני – העמודות באקסל – החל מאחד
השורות והעמודות הם יחסיות לטווח שביקשת, כלומר תמיד יתחילו מאחד, עד כמה שצריך.

הערה : הפונקציה שמוזכרת פה IsArrayAllocated, היא פונקציה רק שבודקת האם זהו מערך תקין, ואינה מחויבת (היא לא חלק מ-VBA, אלא בנפרד).

Public Enum E_XL_DataAry
  
  SheetNameCol = 0
  CellAddressCol = 1
  ValueCol = 2

End Enum


Public Function CalculateByExcel(file_name As String, DataToPutAry As Variant, DataToGetAry As Variant) As Variant
  
  Dim xl As Object, wb As Object, ws As Object, I As Integer
  'open the xl
  Set xl = CreateObject("Excel.Application")
  xl.Visible = False
  Set wb = xl.Workbooks.Open(file_name, 2, True)
  
  If (Not IsArrayAllocated(DataToPutAry)) Or (Not IsArrayAllocated(DataToGetAry)) Then GoTo Err_Handel
  
  'Put Data into cells
  For I = LBound(DataToPutAry) To UBound(DataToPutAry)
      wb.Worksheets(DataToPutAry(I, E_XL_DataAry.SheetNameCol)).range(DataToPutAry(I, E_XL_DataAry.CellAddressCol)).Value = DataToPutAry(I, E_XL_DataAry.ValueCol)
  Next I
  
  For I = LBound(DataToGetAry) To UBound(DataToGetAry)
      DataToGetAry(I, E_XL_DataAry.ValueCol) = wb.Worksheets(DataToGetAry(I, E_XL_DataAry.SheetNameCol)).range(DataToGetAry(I, E_XL_DataAry.CellAddressCol)).Value
  Next I
   
  CalculateByExcel = DataToGetAry
   
  wb.Close False ' close the source workbook without saving any changes
  Set wb = Nothing
  xl.Quit
  Set xl = Nothing

Exit_Func:
  Exit Function


Err_Handel:
  CalculateByExcel = False
  Resume Exit_Func
  
End Function

דוגמא לשימוש פשוט – כאשר מוחזר רק תא אחד בודד


Sub TryIt()
Dim x As Variant, a As Variant, b As Variant
ReDim a(0, 3)
a(0, 0) = "Sheet1"
a(0, 1) = "A1"
a(0, 2) = "1"
ReDim b(0, 3)
b(0, 0) = "Sheet1"
b(0, 1) = "A2"


x = CalculateByExcel("YourXLFile.xlsx", a, b)
Debug.Print x(0, 2)

End Sub

ודוגמא לשימוש מורכב יותר, כאשר מוחזר טווח של 2 תאים לדוגמא


Dim x As Variant, a As Variant, b As Variant
ReDim a(0, 3)
a(0, 0) = "Sheet1"
a(0, 1) = "A1"
a(0, 2) = "1"
ReDim b(0, 3)
b(0, 0) = "Sheet1"
b(0, 1) = "A2:A3"


x = CalculateByExcel("YourXLFile.xlsx", a, b)
Debug.Print x(0, 2)(1,1)

End Sub

בהצלחה!