יצירת טבלה זמנית ב-Access באמצעות VBA ומילוי שלה מתוך Recordset

לפעמים בשימוש ב-Access צריך להשתמש בטבלה זמנית.

ולפעמים הטבלה הזמנית צריכה להיות מבוססת על Recordset ADO

למען הסר ספק אין באמת טבלאות זמנית באקסס, זוהי רק טבלה רגילה, שפשוט נוצרת  לכמה רגעים, ובפעם הבאה שנריץ את הפרוצדורה, היא תימחק.

להלן המודול, ללא יותר מדי הסברים,

בקצרה – שולחים אליו רקורדסט ADO קיים, ואת השם הרצוי של הטבלה שתיווצר, והטבלה נוצרת מייד.

תוך כדי יצירת הטבלה, הפרוצדורה בודקת את השדות השונים, והגדרות השדות עוברות המרה מהפורמט של ADO אל הפורמט של Access .

 

Public Enum ETempTableActions
  CreateNewTableAndFillIt = 1
  OnlyFillExistsTable = 2
End Enum

Public Sub CreateTempLocalTable(tblName As String, ByRef rec As Object)
'                              פרוצדורה שיוצרת טבלה מקומית זמנית
'                                 על סמך רקורדסט שהועבר אליה
'                     בהתחלה בודקים אם הטבלה קיימת ואם כן ננסה למחוק אותה
'                           אם היא נעולה, אז נמחק רק את תוכן הטבלה
'                     במידה ומחקנו את הטבלה, ניצור אותה מחדש + נמלא אותה
'                         במידה ורק רוקנו את תוכנה, אז נמלא אותה מחדש
  On Error GoTo Error_Handel
   
  Dim dbs As Database, tdfNew As TableDef, fldTemp As Field, rst As DAO.Recordset, DAOfld As Variant, fld As Object, Proccess As Integer
  
  Set dbs = CurrentDb
  
  If isTableExists(tblName) Then
    
    If DeleteTable(tblName) = True Then
      Proccess = ETempTableActions.CreateNewTableAndFillIt
    Else
      Proccess = ETempTableActions.OnlyFillExistsTable
    End If
  
  Else
    
    Proccess = ETempTableActions.CreateNewTableAndFillIt
  
  End If
  
  Select Case Proccess
    
    Case ETempTableActions.CreateNewTableAndFillIt
      
      Call CreateNewTable(dbs, tdfNew, rec, tblName)
      Call InsertRecToTable(rec, tblName)
    
    Case ETempTableActions.OnlyFillExistsTable
      
      Call InsertRecToTable(rec, tblName)
  
  End Select
       
ExitHere:
  
  Exit Sub
Error_Handel:
  Err.Clear
  Resume ExitHere
End Sub
Private Sub InsertRecToTable(ByRef rec As Object, tblName As String)
  
  On Error Resume Next

  Dim rst As Recordset, DAOfld As Variant

  If Not rec.EOF Then
    rec.MoveFirst
    Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(tblName) 'פותח עוד רקורדסט שיכיל את הטבלה החדשה שנוצרה
    
    Do While Not rec.EOF
      
      rst.AddNew
      
      For Each DAOfld In rst.fields
        
        If DAOfld.Type = dbBoolean Then
          rst.fields(DAOfld.Name).Value = CBool(rec.fields(DAOfld.Name).Value)
        Else
          rst.fields(DAOfld.Name).Value = rec.fields(DAOfld.Name).Value
        End If
      
      Next DAOfld
      
      rst.Update
      
      rec.MoveNext
     Loop
  End If
  
  rst.Close
  Set rst = Nothing

  If Err.Number <> 0 Then Err.Clear

End Sub
Public Function isTableExists(tblName As String) As Boolean
'            בודק אם טבלה בשם הזה קיימת
'                מחזיר ערך בוליאני
  On Error GoTo Error_Handel
  Dim db As Database, tbl As TableDef, I As Integer
  Set db = CurrentDb()
  isTableExists = False
    
  For Each tbl In db.TableDefs
    If tbl.Name = tblName Then
       isTableExists = True
       Exit Function
    End If
   Next tbl

ExitHere:
  Exit Function
Error_Handel:
  Err.Clear
  isTableExists = False
  Resume ExitHere
End Function

Private Sub CreateNewTable(ByRef dbs As Object, ByRef tdfNew As TableDef, ByRef rec As Object, tblName As String)
  
  On Error GoTo Error_Handel
  
  Dim fldType As Variant, fld As Object, fldTemp As Field
  
  Set tdfNew = dbs.CreateTableDef(tblName)
  Set fld = CreateObject("ADOX.Column")  'CreateObject("ADODB.Field")
  
  With tdfNew
     ' Create fields and append them to the new TableDef
     ' object. This must be done before appending the
     ' TableDef object to the TableDefs collection of the
     ' database.
     For Each fld In rec.fields
        
        Select Case fld.Type
          Case 202
            fldType = dbText
          Case 201
            fldType = dbMemo
          Case 10
            fldType = dbText
          Case 135
            fldType = dbDate
          Case 11
            fldType = dbBoolean
          Case Else
            fldType = fld.Type
        End Select
    
        Set fldTemp = tdfNew.CreateField(fld.Name, fldType)
        If (fldType = dbText Or fldType = dbMemo) Then fldTemp.AllowZeroLength = True
        
        tdfNew.fields.Append fldTemp
      
      Next fld
  
  End With

  dbs.TableDefs.Append tdfNew
  dbs.TableDefs.Refresh
  DoEvents

ExitHere:
  Exit Sub
Error_Handel:
  Err.Clear
  Resume ExitHere
End Sub

Public Function DeleteTable(tblName As String) As Boolean
   
   On Error Resume Next
   Err.Clear
   Dim DeleteSql As String
   
   DoCmd.DeleteObject acTable, tblName
  
   DoEvents
'      לפעמים הטבלה נעולה ותתקבל במקרה הזה תקלה
    '         במקרה כזה, נרוקן את הטבלה מרשומות
    '   ונמשיך מייד למילוי הטבלה , בלי ליצור אותה מחדש
   If Err.Number <> 0 Then '= 3211 Or Err.Number = 3021 Then
      
      DeleteSql = "DELETE * FROM " & tblName & ";"
        
        DoCmd.SetWarnings False
        DoCmd.RunSQL DeleteSql
        DoCmd.SetWarnings True
      
      DoEvents
      Err.Clear
      DeleteTable = False
   Else
      DeleteTable = True
   End If
  
End Function