בדיקה אם שאילתא קיימת, ומחיקת שאילתא דרך VBA ב- Access

ב- Access פעמים מסויימות צריך ליצור שאילתא תוך כדי ריצה

למשל כאשר רוצים ליצור שאילתת Pivot / Transpose  מותאמת למצב מסוים.

להלן 2 פונקציות Access VBA שמטפלות בשאילתות.

בדיקה אם שאילתא קיימת

 

Public Function isQueryExists(qryName As String) As Boolean

  On Error GoTo ErrorHandel


 Dim db As Database
 Dim qry As QueryDef
 Dim I As Integer
 Set db = CurrentDb()
 isQueryExists = False
 
 
 For Each qry In db.QueryDefs
        If qry.Name = qryName Then
          isQueryExists = True
          Exit Function
        End If
     Next qry

ExitHere:
  Exit Function
ErrorHandel:
  Err.Clear
  isQueryExists = False
  Resume ExitHere
End Function

מחיקת שאילתא

Public Sub DeleteQuery(qryName As String)
On Error Resume Next
  

  If isQueryExists(qryName) Then
    DoCmd.DeleteObject acQuery, qryName
    DoEvents
  End If

If Err.Number <> 0 Then Err.Clear
End Sub