יצירת קיצור דרך (קובץ lnk) באמצעות VBA

הקוד הבא שוכלל על ידי מעט

הוא יוצר קובץ קיצור דרך
FileName – שם קובץ מלא, כולל תיקיה של קיצור הדרך שיווצר
Target – הקובץ שנרצה לפתוח
YourArgumentFile – אם יש ארגומנטים אחרי שם הקובץ, הם חייבים לבא כאן
working directory + descrption – אפשרי למלא – ואז הם יהיו מאפיינים בתור קיצור הדרך

Sub CreateAShortcut(FileName As String, Target As String, YourArgumentFile As String, Optional WorkingDirectory As String, _
            Optional WindowStyle As Integer = vbNormalFocus, _
            Optional Description As String)


With CreateObject("WScript.Shell").CreateShortcut(FileName)
  .TargetPath = Target
  .Arguments = YourArgumentFile 
  .WindowStyle = WindowStyle
  .Description = Description
  .WorkingDirectory = WorkingDirectory
  .Save
End With
End Sub

מקור
http://windowssecrets.com/forums/showthread.php/62044-Creating-File-Shortcuts-(VBA-Office-XP)