שמירת רשימת ערכים ממערך בתוך XML (פונקצית VBA )

הרבה פעמים אנחנו צריכים לשמור רשימה משתנה של ערכים.

בצורה של
מפתח = ערך
(key = value )

להלן פונקציה פשוטה שכתבתי שלוקחת מערך דו מימדי
כאשר בכל שורה יש 2 איברים
איבר מספר 1 – שם המאפיין
איבר מספר 2 – ערך המאפיין

הפונקציה מחזירה XML שמכיל את כל הערכים במערך

Public Function ArrayToXML(yAry As Variant) As String
  'This Function Get a 2 dimenesions array, and return XML string
  'On each row of the array need to be with 2 columns :
  '   1 - the name
  '   2 - the value
 Dim XmlObj As Object, pi As Object, I As Integer
 Dim Node As Object, Child As Object, att As Object
  'create an object, Late Binding
  Set XmlObj = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.6.0")
  'create the first line, before the root element
  Set pi = XmlObj.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' encoding='UTF-8'")
  'now writes the the first line to the XML object
  XmlObj.InsertBefore pi, XmlObj.FirstChild
  'create root node
  Set Node = XmlObj.createelement("YourXmlRootNodeName")
    'Loop on the array
    For I = LBound(yAry, 1) To UBound(yAry, 1)
      'Create a Child node
       Set Child = XmlObj.createelement(yAry(I, 1))
      'Put the value
       Child.Text = yAry(I, 2)
      'put this Child node under the root node
      Node.appendchild Child
    Next I
  
  
  'put the root node under the documnet object
  XmlObj.appendchild Node
  'return all the xml as string
  ArrayToXML = XmlObj.xml
  
End Function