לולאה על ענפים של XML בפונקצית VBA

הפונקציה הבאה יכולה לשמש בסיס להרבה דברים

אם יש לך XML,

ואתה יודע לכתוב את שאילתת ה-XPATH הרצויה

אז בפונקצית VBA הבאה אתה מקבל את כל הענפים של השאילתא ששלחת.

כמובן שאת השורה באמצע הלולאה (שורת ה-Debug.Print ) תחליפו במה שנחוץ אצלכם


  Dim XmlObj As Object, XmlRoot As Object, XPathQuery As String, SingleNode As Object
  
   'îðúç àú äúùåáä
   Set XmlObj = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.6.0")
   XmlObj.LoadXML XmlStr
   Set XmlRoot = XmlObj.DocumentElement
   
   XPathQuery = "//smart/*"
   Set xmlNodeList = XmlObj.SelectNodes(XPathQuery)
      
  For Each Node In xmlNodeList
    Debug.Print Node.nodename & " = " & Node.Text
   Next