בניה/יצירה של XML פשוט ב-MSXML (VBA)

ככה יוצרים אוביקט XML פשוט ב-MSXML
הדוגמא היא ב-VBA

הדוגמא יוצרת
1. מסמך
2. root node – כלומר הענף המרכזי של העץ
3. ענף "בן" אחד
4. מאפיין/attritube עבור ה-root node

בסוף היא מחזירה את ה-XML, אבל אם רוצים לשמור צריך להשתמש במתודה SAVE.


 Dim mydata As Object, pi As Object
 Dim Node As Object, Child As Object, att As Object
  'create an object, Late Binding
  Set mydata = CreateObject("Msxml2.DOMDocument.6.0")
  'create the first line, before the root element
  Set pi = mydata.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' encoding='UTF-8'")
  'now writes the the first line to the XML object
  mydata.InsertBefore pi, mydata.FirstChild
  
  'create root node
  Set Node = mydata.createElement("smart")
  'set attribute to the root node
  Node.setAttribute "goal", "login"
  'create child node
  Set Child = mydata.createElement("time")
  'set a text value to the child node
  Child.Text = Now
  'put the child under the first=root Node
  Node.appendchild Child
  'put the root node under the documnet object
  mydata.appendchild Node
  'return all the xml as string
  XMLobj = mydata.XML
End Function