איך לשלוח מידע ב-POST דרך msxml ( Late Binding

הדוגמא הבאה מראה שליחת מידע ב-POST דרך אוביקט xmsml
הדוגמא על VBA

יש לקחת בחשבון שצריך כמובן גם לפתח את הדף שמקבל את הנתונים שיחזיר תשובה כלשהיא – כדי לבדוק את הנתונים.

נקודה חשובה : במשלוח בפוסט, מחברים את הערכים באמצעות סימן &
כלומר

yourVariable=yourValue&anotherVariable=anotherValue

וזה הקוד VBA

Function PostXmlData(vUrl As String, xmlText As String)
Dim XMLHttp As Object
Set XMLHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")

XMLHttp.Open "POST", vUrl, False
XMLHttp.setRequestHeader "Content-type", "application/x-www-form-urlencoded" 'charset=utf-8

XMLHttp.send (xmlText)

PostXmlData = XMLHttp.responseText
Debug.Print PostXmlData
End Function