עבודה עם mySqli בעברית בקידוד utf8

כדי לוודא שהתוספת mysqli מושכת נכון את הנתונים

אני שם את הקוד הבא

 

/* change character set to utf8 */
if (!mysqli_set_charset($con, "utf8")) {
printf("Error loading character set utf8: %sn", mysqli_error($con));
} else {
printf("Current character set: %sn", mysqli_character_set_name($con));
}